Interview Thierry Freyne

“Een gedragen beleid is de sterkte van een organisatie. Het was daarom van groot belang dat we in 2023 met alle partners – zijnde onze artsen, de vakbonden, het beleidscomité, de directie, de bestuursorganen, de huisartsen en patiënten – samen konden nadenken over de weg die we willen inslaan. Het resultaat van dit intensief overleg is een toekomststrategie die berust op zes sterke pijlers, een geactualiseerde missie en een toekomstvisie. Dat we als waarde ‘integriteit’ toevoegden, is een belangrijk gegeven voor onze organisatie.”

Voor we op de nieuwe strategie inzoomen; vanwaar de keuze voor AZ Sint-Lucas als nieuwe directeur?

“Mijn hele professionele carrière kun je zien als dienstverlening aan de samenleving. Een hoge maatschappelijke relevantie is voor mij erg belangrijk en die vond ik bij justitie. De context van een ziekenhuis is veel dynamischer en vernieuwender. De uiteindelijke stap naar AZ Sint-Lucas nam ik omdat dit ziekenhuis veel belang hecht aan kwaliteit. Hoogkwalitatieve zorg is onze kernactiviteit en onze belangrijkste doelstelling. Als ziekenhuis hebben we bovendien de maatschappelijke verplichting om topzorg aan patiënten aan te bieden. Het werd niet voor niets onze eerste pijler binnen de nieuwe strategie.”

Wat houdt die topzorg concreet in?

“Topkwaliteit aanbieden betekent dat we onze kwaliteitswerking optimaliseren. Dit doen we door erop toe te zien dat we het geldende normenkader naleven, maar ook door de kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening aantoonbaar te verbeteren. Aan de hand van een risicomanagementsysteem garanderen we onze kwaliteitswerking, welke ook inhoudt dat alle diensten in ons ziekenhuis bijdragen aan de patiëntveiligheid.
Topzorg kan je enkel bieden als je beschikt over gestandaardiseerde processen en (transmurale) zorgpaden. Ook daar zetten we volop op in.”

De tweede pijler van de nieuwe strategie sluit daarbij aan: uitmuntende dienstverlening.

“Dat klopt. Naast het aanbod van veilige hoogkwalitatieve zorg, is er de patiëntervaring. Voor mij is het concept van uitzonderlijke zorgbeleving van fundamenteel belang vanwege de invloed ervan op het genezingsproces. Als je in een ziekenhuis komt heeft dat een impact op je zijn, je voelt je afhankelijk. Daarom is het heel belangrijk dat de beleving van onze patiënten goed zit. Het draagt ook in belangrijke mate bij tot de loyaliteit van onze patiënten en hun naasten aan onze artsen en andere zorgverleners. Uitmuntende dienstverlening houdt in dat we de mens centraal stellen. Onze patiënten en medewerkers ervaren een uitzonderlijke dienstverlening, die zich vertaalt in een vlotte, vriendelijke en correcte informatiedoorstroming en heldere afspraken. Onze interne werking is afgestemd op de noden en het comfort van de patiënten. Patiëntenparticipatie is een vaste waarde in onze dagelijkse werking, die voor alle interne en externe doelgroepen toegankelijk is in al zijn dimensies: fysiek, digitaal en financieel. We gaan voor een zorgaanbod dat afgestemd is op de maatschappelijke evoluties, inclusief preventie.”

Een derde pijler is al even belangrijk: de artsen en medewerkers als één team.

“De zes pijlers zijn even belangrijk, maar het hoeft geen betoog dat de hoekstenen van onze ziekenhuis de mensen zijn die er werken. Met de pijler ‘één team’ zeggen we “Wij zijn Sint-Lucas!” Samen gaan we voor sterk leiderschap, de juiste collega’s op de juiste plaats, het ontwikkelen van ieders competenties en kennisdeling. Het welzijn van onze medewerkers heeft daarbij hoogste prioriteit. Dat betekent steun bieden op het moment dat er steun nodig is. Dat betekent ook de flexibiliteit aanbieden die mensen nodig hebben, ook naar work-life balance. Inzetten op verbinding en aandacht voor de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten zijn belangrijke aspecten. We bewerkstelligen een positieve organisatiecultuur waarin betrokkenheid en verbinding wordt gestimuleerd. We zetten ook in op het continu ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van ons team, zodat we dagelijks het verschil kunnen maken voor elkaar en voor de patiënt. De uitdagingen op de arbeidsmarkt dagen ons ook uit om de tendensen te volgen en een aantrekkelijke organisatie te zijn om in te werken.”

Een ziekenhuis kan niet om de digitale evoluties heen. Zo komen we bij de keuze voor hoogtechnologisch en digitaal, maar daar werd ook innovatief aan toegevoegd.

“We investeren in state-of-the-art apparatuur en materiaal om zo de best mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden, maar innovatieve ideeën, technieken en werkwijzen maken onze kernprocessen tegelijk ook efficiënter en veiliger. Ons engagement impliceert ook dat we digitale dienstverlening faciliteren en dat we een toegepaste visie hebben over het gebruik van data met bijzondere aandacht voor de privacy van mensen.”

Een vijfde pijler: partnerschappen

“De boodschap hier is: “Wij zorgen samen voor jou!” We gaan daarom samenwerkingsverbanden aan doorheen het volledige zorgcontinuüm. Deze interne en externe samenwerkingsverbanden leiden tot groei van ons ziekenhuis omdat we efficiënter en effectiever onze doelststellingen in functie van uitmuntende zorg- en dienstverlening kunnen realiseren. Het is intussen bekend dat we inzetten op een fusie met het AZ Jan Palfijn. Daarnaast versterken we ook de samenwerking op het vlak van de derde lijn en ondersteunende diensten met andere ziekenhuizen. We verankeren eveneens de positie van de patiënt, zijn naasten en mantelzorger als partner in onze dienstverlening en optimaliseren de samenwerking met huisartsen en verwijzers, met andere zorgactoren, onderwijsinstanties, gezondheidsfondsen, overheden, bedrijven en als urban ziekenhuis niet te vergeten: de stad Gent.”

En tot slot: we zijn maatschappelijk verantwoordelijk.

“De laatste pijler is in onze huidige tijd niet minder dan een evidentie: maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Dit wil zeggen dat we een duurzaam ziekenhuis zijn en dit actief uitdragen. We zetten daarom de beschikbare middelen optimaal in en omarmen de diversiteit in onze samenleving en meer nog: integreren die in onze werking. Kortom, we zijn inclusief. Deze pijler houdt ook in dat we ons ethisch kader versterken. We creëren meer waarde voor onze patiënten, onze medewerkers, onze partners, de Gentse populatie en de planeet.

Met deze strategie luidden we een spannende periode van groei en ontwikkeling in, maar zijn we bovenal opgewarmd om de uitdagingen die op ons pad komen aan te gaan.”

  • © AZ Sint-Lucas
made by