Interview Els Vanblaere

“Binnen de zorg voelen we anno 2023 nog steeds de naweeën van een intensieve covidperiode. Het is belangrijk de impact daarvan op de medewerkers in ons zorgdepartement nog steeds te erkennen. We kunnen stilaan wel spreken van een zekere evolutie naar een nieuw evenwicht, maar dit heeft wel bijkomende inspanningen vereist op vlak van ondersteuning. De werkdruk op alle afdelingen bleef hoog. Toch is er heel wat gerealiseerd op allerlei kwaliteitsvlakken en we kunnen best trots zijn op een aantal realisaties. Die zijn enkel mogelijk geweest door de enorme inzet, het doorzettingsvermogen en het engagement van al onze medewerkers. Het voorbereidende werk voor onze nieuwe strategie dat in 2023 werd geleverd, biedt ons een kader en houvast voor de komende jaren, waar we tevreden over mogen zijn.”

Wat zijn de belangrijkste kwaliteitsprojecten die werden gerealiseerd?

“Ik denk meteen aan een groot project rond de preoperatieve flow dat werd opgestart. De doelstelling van dit project is het optimaliseren van het traject dat de patiënt doorloopt vanaf de consultatie tot de check-in in het OK. We hebben een digitale doorstroom met de eerste lijn opgezet en overlegd met huisartsen over afspraken rond preoperatieve onderzoeken. In het dagziekenhuis hebben we een pre-anesthesieruimte in gebruik genomen en de verpleegkundige anamnese vereenvoudigd. Op de verblijfsafdelingen werden zorgplannen geëvalueerd en uitgebreid en voor het operatiekwartier is een coördinatiefunctie ingezet die resulteert in optimalere patiëntenstromen naar het OK. Andere deelprojecten worden uitgerold in 2024-2025.

Het ziekenhuis behaalde ook opnieuw het BFHI-label (Baby Friendly Hospital Initiative). Dit label garandeert onder meer dat we een hoogkwalitatieve opvang, ondersteuning en begeleiding van moeder en baby verzekeren vanaf de zwangerschap tot aan het ontslag uit het ziekenhuis.

Voor onze geriatrische patiënten hebben we ook enkele kwaliteitsinitiatieven geïntroduceerd. Zo is er projectmatig ingezet op een slikgel om een betere medicatie-inname te garanderen en op evenwichtsoefeningen om patiënten aan te zetten om ook zelfstandig bewegingsoefeningen te doen.
Nieuw ook was de uitwerking en de opstart onco-geriatrie in het dagziekenhuis geriatrie met een concreet stappenplan voor de optimalisatie van de dagelijkse zorg voor geriatrische patiënten met een oncologische diagnose.
Het AYA-zorgpad voor jonge mensen met kanker werd doorheen 2023 verder uitgebreid en geïmplementeerd binnen ons ziekenhuis.
Voor mensen die te horen krijgen dat ze niet meer beter kunnen of zullen worden, is een herinneringskoffer in gebruik genomen met materiaal voor het creëren van tastbare herinneringen voor familie en naasten.

In het kader van decubituspreventie werden op alle verpleegafdelingen audits uitgevoerd om inzicht te krijgen in de toepassing van het decubitusbeleid. De resultaten hebben we nadien teruggekoppeld samen met enkele verbeterprojecten en de implementatie van nieuwe procedures en richtlijnen.

Het aantal consulten aan bed met betrekking tot wondzorg is verder opgedreven en rond pijn en positieve communicatie werden twee filmpjes ontwikkeld.

We hebben ook verder ingezet op patiëntveiligheid. Zo hebben we een analyse gemaakt van onze valincidenten en daaruit een concreet actieplan opgemaakt, met acht belangrijke actiepunten.”

Hoe krijg je iedereen mee in dergelijke actieplannen?

“Een van die acht acties binnen ons actieplan rond valincidenten en -preventie was een breed uitgerolde vorming van verpleegkundigen over de toepassing van VALKUIL, met een premeting en postmeting van de kennis van medewerkers.
We hebben trouwens erg ingezet op vorming in 2023. Zowel voor wat het operationeel vormingsplan betreft als wat de individuele vormingsnoden over pathologie gebonden of verpleegkundige aspecten betrof. Voor verpleegkundigen hebben we terug de interne ‘week van de verpleegkundige’ georganiseerd. Ook voor de zorgkundigen en voor het eerst ook voor paramedici zetten we in op een volledige dag doelgroepgerichte interne vorming.
We hechten als organisatie veel belang aan goed leiderschap en daarvoor werd voor de leidinggevenden terug een aanbod van interne opleidingen voorzien. Leidinggevenden zijn erg belangrijk in het garanderen van patiëntveiligheid, we ondersteunden hen in functie van een gedragen veiligheidscultuur.

Voor interne informatiedoorstroming voorzien we beleidsdagen zorg waar kwaliteitsprojecten rond infectiepreventie, ondervoeding, pijn, fixatie, decubituspreventie, materiaalbeheer, positieve communicatie, … worden toegelicht, maar ook algemene thema’s als doelgerichte zorg of specifieke thema’s van HRM komen aanbod. Binnen onze lerende organisatie brengen we op deze dagen ook verbeteracties die diensten hebben doorgevoerd, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om kwalitatieve zorg te bieden. In welke zin is hierop ingezet?

“De samenwerking tussen zorg en artsen is inderdaad essentieel op de werkvloer voor de uiteindelijke kwalitatieve goede zorg aan de patiënt. Na de covid pandemie zijn in 2023 de bestaande structurele overlegmomenten tussen artsen en zorg terug in de kijker gezet en gestimuleerd.

Er werd een samenwerking opgestart met RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen), om aanvullend aan de werking met de liaisonpsychologen van de pediatrie in te zetten op de geestelijke gezondheidsnoden van kinderen en jongeren die opgenomen worden in het ziekenhuis. Vanuit de ELP (eerstelijnspsychologen) werd ook een aanbod van groepssessies mindful met je baby uitgewerkt.

Binnen ons zorgprogramma oncologie, zijn we gestart met het organiseren van informatiesessies in de inloop- en ondersteuningshuizen binnen de Gentse regio, gegeven door de psychologen van ons oncologisch begeleidingsteam. We brachten onderwerpen zoals "Hoe verder na kanker", "Mijn lijf, lief en leed" en "Omgaan met vermoeidheid".”

De optimale inzet van mensen en middelen is een hele uitdaging binnen het zorgdepartement, wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen op dat vlak binnen het zorgdepartement?

“We zijn een ziekenhuis dat voortdurend in beweging is, ook op vlak van infrastructuur. De PAAZ-afdeling en het verloskwartier en neonatale kregen een nieuw, modern onderkomen.

In 2023 hebben we veel zorgmateriaal en medische toestellen aangekocht in ons departement. Dit wordt begeleid en opgevolgd door de stafmedewerker materiaalbeheer zorg in overleg met de aankoopdienst, medische technische dienst en infrastructuur. Deze stafmedewerker volgt een bacheloropleiding zorgtechnologie om toekomstgericht meer innovatieve technologie in te zetten in de zorg.

Ook in ons ziekenhuis is de krapte op de arbeidsmarkt goed te voelen. Bovendien zien we de ziektecijfers in het zorgdepartement in 2023 nog verder stijgen. De inzet van de mobiele equipe (dag en nacht) in de zorg is een dagelijkse opdracht om zo toch de werkdruk op afdelingen haalbaar te houden. Extra inspanningen hebben er voor gezorgd dat we ondanks de krapte een relatief grote groep nieuwe medewerkers en jobstudenten konden aantrekken. Onze cel zorgontwikkeling werkte voor hen een mooi inscholingstraject uit met een vertaalslag van beleid naar praktijk aan de hand van casussen en een kennis-spel.

We willen dat onze (nieuwe) medewerkers professioneel continu kunnen groeien in hun beroepskennis en vaardigheden, want zij zijn voor ons ziekenhuis de waardevolle hoekstenen waar het hele zorgverhaal op steunt.”

  • © AZ Sint-Lucas
made by