Dubbelinterview An Stragier en Ludo Vereecken

Een ziekenhuis bestaat niet alleen uit zorggerelateerde diensten, maar heeft ook behoorlijk wat ondersteunende diensten. Het departement Facility en Technieken bijvoorbeeld bestaat uit een vierhonderdtal medewerkers. Hoe is de structuur van dit departement?

Ludo Vereecken: “Het departement Facility en Technieken is opgedeeld in een dienst medische technologie en informatica, een dienst infrastructuur, logistieke en facilitaire diensten, veiligheid en noodplan. Typisch voor ons ziekenhuis is dat ons departement met heel veel eigen personeel werkt: we hebben een eigen keuken, bistro, veel eigen technici en een uitgebreide dienst MIT. Deze laatsten staan in voor eerstelijnsondersteuning, systeem- en netwerkbeheer, bedrijfstoepassingen, klinische toepassingen, medische technologie en omvat ook het EPD-team dat instaat voor het elektronisch patiëntendossier. Zonder deze diensten is een veilige en kwalitatieve werking niet mogelijk.”

Wat zijn de initiatieven die in 2023 hebben bijgedragen aan een kwalitatieve en veilige werk- en zorgomgeving? Kan je enkele voorbeelden toelichten?

“Graag. MIT bijvoorbeeld, heeft in 2023 aanzienlijke inspanningen geleverd op het gebied van cyberveiligheid. Een van de meest impactvolle initiatieven was de implementatie van een nieuw wachtwoordbeleid. Dit beleid verplichtte niet alleen periodieke wijzigingen van wachtwoorden, maar breidde zich ook uit naar firma accounts, waardoor zowel interne als externe veiligheid werd versterkt. Een andere belangrijke stap was de introductie van een EDR (Endpoint Detection and Response) oplossing: een geavanceerdere aanpak die verdachte gedragingen monitort. Dit helpt ons proactiever te zijn in het identificeren en aanpakken van mogelijke bedreigingen.
Een concreet voorbeeld van onze verbeterde beveiligingsmaatregelen is de phishing awareness campagne, die we in samenwerking met de Data Protection Officer (DPO) en de afdeling vorming hebben gelanceerd. Door periodieke simulaties van phishingmails hebben we de bewustwording onder onze medewerkers aanzienlijk verhoogd, wat cruciaal is om menselijke fouten te minimaliseren. Nieuwe medewerkers met administratieve rechten zijn verplicht om een cybersecurity opleiding te volgen, wat onze algehele veiligheidscultuur verder versterkt.
In het kader van preventie werden enkele belangrijke maatregelen genomen en risicoanalyses gedaan rond onder meer brand, chemische agentia en gevaarlijke stoffen. En onze dienst veiligheid ondernam samen met P&O en binnen de werkgroep agressieteam concrete acties als antwoord op bijvoorbeeld het stijgend aantal meldingen rond onder meer verbale agressie, maar ook in functie van fietsveiligheid bij het woon-werkverkeer.”

Het ziekenhuis heeft de laatste decennia behoorlijk verbouwd. Dat was in 2023 niet anders?

“Zeker niet. Voor infrastructuur en technisch onderhoud is het vooral het Project Hera dat de grootste impact had in 2023: de volledige A-blok van ons ziekenhuis werd onder handen genomen en voorzien van een extra verdieping. De eerste die naar een nieuw onderkomen op de vierde verdieping kon verhuizen, was de dienst nucleaire geneeskunde. Bouwtechnisch was deze dienst een ware uitdaging, maar het resultaat mag er zijn: er is meer ruimte en een logischere indeling volgens de patiëntenflow. Stap voor stap werden de definitieve gangen in gebruik genomen en vond ook de renovatie van het gelijkvloers en de tweede verdieping plaats. Op de tweede verdieping werd alles rond moeder-kind gecentraliseerd: de materniteit, neonatologie en het verloskwartier.
Er werden in 2023 ook grote rioleringswerken uitgevoerd, rekening houden met enorme putten voor regenwateropvang en afvoer van afvalwater van de radionuclidenkamers en septische putten.”

Waren er initiatieven op vlak van duurzaamheid binnen het departement?

“Zeer zeker. Alle verbouwingen worden steeds gewikt en gewogen aan strenge normen op vlak van duurzaamheid. Niet alleen op vlak van materialen, maar ook op vlak van het hergebruiken van de bestaande infrastructuur. We hebben verschillende energiestudies en – audits doorgevoerd en extra energiebesparende maatregelen getroffen, zoals de uitbreiding van onze zonnepanelen en een optimalisatie van ons BEO-veld. En ons keukenteam heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan een vernieuwd voedingsaanbod met extra plantaardige gerechten en op donderdag een plantaardige suggestie. Er werd ook een concreet actieplan opgestart om onze voedselverspilling nog meer te beperken en maximale afvalstromen te realiseren.
Dit alles is slechts een greep uit de vele projecten en verwezenlijkingen van onze medewerkers binnen het departement.”

Wat zijn op vlak van investeringen de belangrijkste trends van 2023? Kan je enkele specifiek benoemen?

An Stragier: “Eind 2022 besliste het Ministerie van Volksgezondheid een extra enveloppe aan de ziekenhuizen te geven voor aankopen ter ondersteuning en ontlasting van het zorgpersoneel. Het betrof een cofinanciering waarbij het ziekenhuis de helft van de kosten op zich nam. Aangevuld met een significant budget zorgpersoneelsfonds konden we op die manier heel wat extra initiatieven mogelijk maken ter ondersteuning van onze verpleegkundigen en zo meer tijd vrijmaken voor een verhoogde zorg voor onze patiënt. Zo werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in innovatieve kiosken waar de basisparameters van patiënten automatisch worden genomen. We konden ook de projecten ‘zelfroosteren’ en ‘team-on-time’ in de zorg financieren. Daarnaast werd heel wat ondersteunend materiaal aangekocht zoals wendbare bedmovers, aangepaste weegstoelen voor onstabiele patiënten, extra verzorgings- en medicatiekarren die zowel de zorg als het comfort verhogen van personeel én patiënt …

Ook op medisch vlak ambiëren we via innovatieve technieken steeds weer verhoogde kwalitatieve zorg te bieden. In 2023 werd geïnvesteerd in een geavanceerde spine robot voor neurochirurgie, waarmee we ons aanbod in complexe zorg hebben uitgebreid.

Tenslotte proberen we als ziekenhuis ook in het bredere zorgcontinuüm onze rol op te nemen. Zo werd beslist tot een gedeeltelijke aankoop van het zorghotel ‘Den Briel’, gelegen op onze zorgsite, waar we onze patiënten de nodige nazorg kunnen bieden in een veilig en huiselijk kader, in afwachting van volledig zelfredzaam herstel of als een volgende stap richting woonzorgcentrum.

Er wordt heel wat aangekocht binnen het ziekenhuis. Daarvoor is een team aankopers erg actief. Wat zijn daar de belangrijkste verwezenlijkingen van 2023?

“Binnen het aankoopteam werd in 2023 duurzaamheid centraal gezet. De dienst aankoop zette zich in om innovatieve en duurzame oplossingen te integreren. In ons actieplan namen we bijvoorbeeld op dat we ons engageren om partnerschappen op te zetten met leveranciers en diensten in de sociale economie om zo onze sociale impact te vergroten. We ondernamen ook diverse kleinere initiatieven om onze milieuprestaties te verbeteren. Dankzij onze bijdrage vanuit de aankoopdienst en de vele andere ziekenhuisbrede inspanningen werden we in 2023 als ziekenhuis beloond met het label ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’.”

Zijn er vanuit het financieel departement, als ondersteunende dienst, nog andere initiatieven met directe impact voor de patiënt?

“Ook binnen het financieel departement stellen we de patiënt centraal. In 2023 werd onze dienstverlening via innovatie en digitale transformatie verder benadrukt door de introductie van digitale patiëntfacturen, wat de administratieve processen heeft gestroomlijnd. Mits akkoord van de patiënt sturen we sinds begin vorig jaar de factuur naar een gevalideerd e-mailadres. Daarnaast hebben we een module geïmplementeerd voor de opvolging van vragen omtrent patiëntfacturen, wat heeft bijgedragen aan een geoptimaliseerde dienstverlening.”

  • © AZ Sint-Lucas
made by